Jak wygląda mediacja sądowa

Jak wygląda mediacja sądowa

mar 13, 2023 / By : / Category : Prawo, Usługi

Jak wygląda mediacja sądowa

Jak wygląda mediacja sądowa: mediacja sądowa to proces rozwiązywania sporów między dwoma lub więcej stronami, w którym mediator (osoba trzecia, bezstronna i neutralna) pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia. Mediacja sądowa może mieć miejsce przed rozprawą sądową lub w trakcie postępowania sądowego. 

Celem mediacji sądowej jest osiągnięcie porozumienia między stronami w sposób pokojowy i dobrowolny, w oparciu o wzajemne ustępstwa i kompromis. Mediator nie podejmuje decyzji w imieniu stron, lecz jedynie pomaga im w znalezieniu rozwiązania, które będzie dla obu stron satysfakcjonujące.

W Polsce mediacja sądowa jest regulowana przez ustawę o mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych https://gutowski-mediator.pl/mediacje-rodzinne/ oraz przez Kodeks postępowania cywilnego. Mediacja sądowa jest coraz częściej stosowana jako alternatywna forma rozwiązywania sporów, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz ogranicza konflikty między stronami.

Proces mediacji sądowej

Mediacja sądowa składa się z kilku etapów:

 1. Wstępna kwalifikacja – mediator spotyka się z obydwoma stronami i dokonuje wstępnej oceny, czy sprawa nadaje się do rozwiązania poprzez mediację oraz czy obie strony są skłonne do podjęcia próby osiągnięcia porozumienia.
 2. Wyjaśnienie zasad i procesu mediacji – mediator omawia z obydwoma stronami zasady mediacji, role mediatora i stron oraz proces mediacji.
 3. Rozmowy z każdą ze stron – mediator prowadzi rozmowy indywidualne z każdą ze stron w celu wyjaśnienia ich potrzeb, celów, obaw i oczekiwań wobec drugiej strony.
 4. Sesje mediacji – mediator prowadzi spotkania z obydwoma stronami w celu rozwijania dialogu między nimi, poszukiwania rozwiązań i pomocy w osiągnięciu porozumienia.
 5. Porozumienie – mediator pomaga stronom osiągnąć porozumienie i sporządzić pisemne porozumienie, które określa ustalenia, do których strony doszły w trakcie mediacji.

Jeśli strony osiągną porozumienie w mediacji, to pisemne porozumienie zostaje przedstawione sądowi do zatwierdzenia. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, to sprawa zostaje skierowana do dalszego rozstrzygnięcia przez sąd.

Protokół mediacji mediatora sądowego

Jak wygląda mediacja sądowa

Jak wygląda mediacja sądowa

Protokół mediacji mediatora sądowego to dokument, który powstaje po przeprowadzeniu mediacji w postępowaniu sądowym i zawiera uzgodnione przez strony rozwiązanie konfliktu.

Protokół mediacji mediatora sądowego jest ważnym dokumentem w postępowaniu sądowym, ponieważ może stanowić podstawę do wydania ugody przez sąd. Strony, które zawierają porozumienie w trakcie mediacji, zobowiązują się do jego wykonania, a w razie naruszenia porozumienia przez jedną ze stron, druga strona może domagać się egzekucji tego porozumienia przed sądem.

Kiedy sąd kieruje na mediację

Sąd może skierować strony na mediację wtedy, gdy stwierdzi, że sprawa nadaje się do rozwiązania w ten sposób, a strony wyrażają na to zgodę. W Polsce mediacja sądowa jest obowiązkowa w niektórych sprawach, takich jak np. w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, o podział majątku wspólnego, o alimenty, o władzę rodzicielską oraz w sprawach o odszkodowanie za szkody osobowe i majątkowe.

Sąd może również skierować strony na mediację przed wszczęciem postępowania sądowego lub w trakcie postępowania, jeśli uważa, że istnieje szansa na osiągnięcie porozumienia. Skierowanie na mediację może odbyć się na wniosek jednej ze stron lub na wniosek samego sądu.

Warto zaznaczyć, że skierowanie na mediację nie jest równoznaczne z zakończeniem postępowania sądowego. Jeśli strony osiągną porozumienie w mediacji, to pisemne porozumienie zostaje przedstawione sądowi do zatwierdzenia. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, to sprawa zostaje skierowana do dalszego rozstrzygnięcia przez sąd.

Kiedy mediator może odmówić mediacji

Mediator może odmówić mediacji w sytuacjach, gdy:

 1. Strony nie wyrażają zgody na przeprowadzenie mediacji lub nie zgadzają się na warunki przeprowadzenia mediacji.
 2. Konflikt jest poza zakresem kompetencji mediatora lub jego specjalizacji.
 3. Mediator podejrzewa, że jedna ze stron jest niezdolna lub niechętna do uczestnictwa w procesie mediacji.
 4. Konflikt dotyczy spraw, które są już rozpatrywane przez sąd lub inną instytucję arbitrażową.
 5. Konflikt jest zbyt zaawansowany lub złożony, aby można go było rozwiązać poprzez mediację.
 6. Mediator stwierdza, że przeprowadzenie mediacji naruszałoby jego etyczne zasady lub godność zawodu.

Warto jednak pamiętać, że odmowa przeprowadzenia mediacji powinna być uzasadniona i wynikać z przyczyn związanych z charakterem konfliktu lub postawą stron. Mediator powinien także dokładnie wyjaśnić przyczyny odmowy stronie lub stronom.

Jak działa mediator sądowy

Mediator sądowy jest to mediator, który działa w ramach postępowania sądowego, na zlecenie sądu lub na wniosek stron. Głównym celem mediacji sądowej jest pomoc w rozwiązaniu konfliktu między stronami, aby uniknąć kosztów i czasu związanych z procesem sądowym.

Mediator sądowy działa zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w ustawie o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych oraz w regulaminie wydanym przez daną jednostkę organizacyjną.

Mediacja sądowa może odbywać się na kilka sposobów, w tym:

 1. Na posiedzeniu sądu – mediator może poprosić o skierowanie sprawy na posiedzenie, na którym strony będą mogły negocjować i uzgodnić porozumienie.
 2. W siedzibie mediatora – strony mogą zdecydować się na skorzystanie z usług mediatora przed lub po złożeniu pozwu, w celu rozwiązania konfliktu pozasądowo.
 3. Online – mediatorzy sądowi mogą przeprowadzać mediacje online, dzięki czemu strony nie muszą fizycznie być obecne w tym samym miejscu.

Podsumowanie

Mediator sądowy nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w sprawie. Jego zadaniem jest jedynie pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia, co jest dobrowolne i zależy od woli stron. W przypadku skutecznego rozwiązania konfliktu, mediator może sporządzić protokół mediacji, który zostanie podpisany przez strony i w tym przypadku stanowi on dokument prawnie wiążący.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl
Konrad Gutowski mediator
ul. Wyszyńskiego 14
70-200 Szczecin
695 319 011
www.gutowski-mediator.pl